Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI VE SOĞUK ASFALT YAMA TEMİNİ

İlan Numarası ILN01982131
İlan Giriş Tarihi: 12.02.2024 00:00

MUHTELİF CADDE VE BAĞLANTI YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT BETONU AŞINMA TABAKASI VE SOĞUK ASFALT YAMA TEMİNİ İŞİ
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Muhtelif cadde ve bağlantı yollarında kullanılmak üzere bitümlü sıcak karışım asfalt betonu aşınma tabakası ve soğuk asfalt yama temini işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/161145
1-İdarenin
a) Adı : UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No: 160 22200 UZUNKÖPRÜ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası : 2845131143 - 2845131014
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Muhtelif cadde ve bağlantı yollarında kullanılmak üzere bitümlü sıcak karışım asfalt betonu aşınma tabakası ve soğuk asfalt yama temini işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Asfalt betonu aşınma tabakası temini ve iş başına nakli (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile ) TİP-1 : 500 ton, Soğuk asfalt yama temini (çuval ambalajlı-paletli ) ( Uzunköprü Belediyesi şantiyesine nakli dahil) : 100 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Soğuk Asfalt yama Uzunköprü Belediyesine ait Hasanpınar Köy Yolu 2 nci km'de yer alan asfalt şantiyesine teslim edilecektir. Bitümlü Sıcak karışım asfalt betonu aşınma tabakası Uzunköprü ilçesi muhtelif cadde ve bağlantı yollarına iş başına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren bitümlü sıcak karışım asfalt betonu aşınma tabakası için yükleniciye günlük alınacak asfalt miktarı 2 (iki) gün (48 saat) öncesinden idare tarafından bildirilecek olup, 500 ton BSK asfalt 15 (onbeş)gün içerisinde peyder pey idare talebi doğrultusunda teslim edilecektir. Soğuk asfalt yama işe başlama tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Atatürk Kültür Merkezi Uzunköprü Belediyesi İhale Toplantı Salonu 2.Kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
Basın No ILN01982131
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.