Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAK

İlan Giriş Tarihi: 11.06.2024 00:01

İLAN
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.


Sıra no

İli

İlçesi

Mahalle/ Mevkii

Cilt / Sayfa No

Ada

Parsel

Miktar

Cinsi
İMAR DURUMU
Hisse Miktarı


Tahmini Satış Fiyat
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE GÜN
VE SAATİ
1 Edirne Merkez Kocasinan Mahallesi 4/303 3023 1 3218,00 m² ARSA E:2,00 Yençok 6 Kat Ticaret Turizm Konut  Alanı
(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)
TAM 40.000.000,00 TL 1.200.000,00 TL 25.06.2024 Salı
Saat: 14:10
2 Edirne Merkez Kocasinan Mahallesi 16/1488 2995 1 1655,95 m² ARSA E:2,00 Yençok 6 Kat T1 Ticaret  Alanı
(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)
TAM 18.500.000,00 TL 555.000,00 TL 25.06.2024 Salı
Saat: 14:20
3 Edirne Merkez Kocasinan Mahallesi 5/440 3045 8 884,00 m² ARSA E:2,00 Yençok 6 Kat Ticaret Turizm  Alanı
(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)
TAM 12.500.000,00 TL 375.000,00 TL 25.06.2024 Salı
Saat: 14:30

            DIŞ ZARF:
a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,
b-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,
c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri  (ihale günü geçerli),
ç-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge, 
d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname,
e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (ihale günü geçerli),
f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2024 tarih ve 1273189 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,
ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.
h-) Teklif Mektubu (kapalı bir zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)
ı -) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
İÇ ZARF:
              Teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.                            Teklif mektubu bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine İsteklinin adı, soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada, parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.
              Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir.
              Taşınmazlar için satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararı tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ödenecektir. Taşınmaz KDV’ den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi ve tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.
               2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
              Teklifler 25.06.2024 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
              İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 25.06.2024 Salı günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez / EDİRNE)
         İlan olunur.

 

#ilangovtr
Basın No ILN02041413
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.