Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAK

İlan Giriş Tarihi: 11.06.2024 00:01

İLAN
EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.


Sıra no

İli

İlçesi

Mahalle/ Mevkii

Cilt / Sayfa No

Ada

Pafta

Parsel

Miktar

Cinsi
İMAR DURUMU
Hisse Miktarı


Tahmini Satış Fiyat
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE GÜN
VE SAATİ
1 Edirne Merkez Değirmenyeni Köyü 6/550 - 6 550 7200,00 m² TARLA Mücavir Saha Sınırı dışında kalmaktadır. TAM 615.000,00 TL 18.450,00 TL 25.06.2024 Salı
Saat: 15:00
2 Edirne Merkez Değirmenyeni Köyü 6/551 - 6 551 7550,00 m² TARLA Mücavir Saha Sınırı dışında kalmaktadır. TAM 640.000,00 TL 19.200,00 TL 25.06.2024 Salı
Saat: 15:10

           İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;.  
a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,
b-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,
c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri  (ihale günü geçerli),
ç-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge, 
d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname,
e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi (ihale günü geçerli),
f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2024 tarih ve 1273189 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
g-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı,
ğ-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.
h-) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)
          Taşınmazlar için satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararı tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ödenecektir. Taşınmaz KDV’ den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi ve tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.
          Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir.
          2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
           İsteklilerin geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 25.06.2024 Salı günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1 Merkez / EDİRNE)
         İlan olunur. 

#ilangovtr
Basın No ILN02041422
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.